zoeken

Gezondheidsbeleid

Inhoud

Cao-hbo

In de cao-hbo is opgenomen dat de hogescholen nadere afspraken maken over de inrichting van het gezondheidsbeleid. In de cao-hbo zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:

  • Preventiebeleid

Een pro-actief gezondheidsbeleid binnen de instellingen begint met een actief preventiebeleid. Algemene doelen voor een gezondheidsbeleid zijn het vergroten van inzet en inzetbaarheid van werknemers, het voorkomen van onderbenutting van de organisatie en het tegengaan van uitval van mensen en ongewenst verloop. In het preventiebeleid staan het bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers met het voortdurend verbeteren van de arbeidsomstandigheden centraal.

  • Verzuimbeleid

Doelstelling van het verzuimbeleid is het realiseren van een zo spoedig mogelijk herstel van de werknemer en daarmee het voorkomen van schade voor werknemer en werkgever.

  • Interventie

Interventie moet niet alleen gericht zijn op het wegnemen van gezondheidsklachten, maar ook op het aanpakken en bestrijden van de oorzaken van het verzuim, voor zover de werkgever daarop invloed kan uitoefenen.

  • Re-integratie

De re-integratie is gericht op het geheel of gedeeltelijk hervatten van het werk, in de eigen of in een andere functie, of bij een andere werkgever. De medezeggenschapsraad/ondernemingsraad wordt bij de uitwerking van het gezondheidsbeleid betrokken. 

Elke hogeschool heeft een verzekering afgesloten voor voorzieningen in het kader van de arbeidsgerelateerde zorg. Deze verzekering omvat een uitgebreid pakket aan preventieve- en curatieve voorzieningen ten behoeve van alle medewerkers. Dit pakket en de onderdelen daarvan worden per thema beschreven in de rubriek Middelen van deze arbocatalogus.

Arbeidsgerelateerde zorg (Livvit)

In de cao-hbo is afgesproken dat bij de inrichting van het gezondheidsbeleid ook de middelen worden betrokken, die in verband met de verzekering voor de arbeidsgerelateerde zorg aan het hogeschoolgezondheidsbudget zijn toegevoegd. Deze middelen zijn onder de term ‘Livvit-pakket’ aan de hogescholen beschikbaar gesteld. Binnen de Arbocatalogus hbo is dit opgenomen onder het onderdeel ‘middelen’.

Wettelijk kader

De volgende artikelen uit de arbowet zijn van toepassing op het thema Gezondheidsbeleid:

Arbowet